โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3