บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2538 ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ถ่ายทอดผ่านงานนิทรรศการ งานพิพิธภัณฑ์ งานภาพถ่าย งานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานโปรโมชั่น งานด้านการตลาดภายในและต่างประเทศ จนถึงปี 2550 บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้คำปรึกษาการบริหารงานโครงการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์    การประชาสัมพันธ์และการตลาดระดับนานาชาติ ให้กับหลายหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน