กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local BCG รักชุมชน รักษ์โลกไปด้วยกัน

 • Consulting

พิธีแถลงข่าว การเจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local BCG

 • Consulting

นิทรรศการ “นครศรี เมืองหลวงโกโก้” ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • Exhibition

กิจกรรมบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพประกอบธุรกิจสมัยใหม่ กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566

 • Consulting
 • Exhibition

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับ Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 • Exhibition

งานแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมชุมชน 2-6 มีนาคม 2566

 • Consulting
 • Exhibition

กิจกรรมพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • Consulting
 • Exhibition

โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์ทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • Consulting
 • Exhibition

กิจกรรมการเผยแพร่การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน “FTI EXPO 2022” กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • Exhibition