นิทรรศการต้นแบบร้าน Otop Select 77 Experience 2016

  • Exhibition

การจัดนิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทย ในงานศิลปาชีพประทีปไทย 2018

  • Exhibition

กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง

  • Exhibition

กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ทุนวัฒนธรรมทวารวดี)

  • Consulting

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

  • Consulting

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

  • Consulting

กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ภายใต้โครงการหมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว Otop Village 8 เส้นทาง

  • Consulting

กิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Otop city 2018

  • Exhibition

Printing

  • Printing