โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนาธรรมชุมน ระยะที่ 2 – พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  • Consulting

โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  • Consulting

นิทรรศการ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  • Exhibition

กิจกรรมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • Consulting

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล “โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดลำปาง

  • Exhibition

โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุกทางวัฒนธรรมชุมชน” พื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • Consulting

นิทรรศการ การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “OTOP Midyear 2019”

  • Exhibition

โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562

  • Exhibition

โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562

  • Exhibition