นิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Otop Midyear 2018

  • Exhibition

นิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทย Otop Moc For Queen 2017

  • Exhibition

Local economy MOC

  • Exhibition

INDUSTRY 4.0

  • Exhibition

2017 โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร

  • Consulting

2017 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 Eco Local กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • Consulting

2017 โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวัฒนธรรมสุโขทัย ปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • Consulting

2017 โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวัฒนธรรมล้านนา ปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • Consulting

2017 กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ (Design Savvy) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (Idea House) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • Consulting