กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1