กิจกรรมบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพประกอบธุรกิจสมัยใหม่ กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566