กิจกรรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ทุนวัฒนธรรมทวารวดี)