กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่านไม้-ผลไม้ 2019