กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง