พิธีแถลงข่าว การเจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local BCG