2019 การจัดกิจกรรม Technical Field Trip ของโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม