2019 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่านไม้-ผลไม้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์