2020 กิจกรรมพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Smart Village Online ปีงบประมาณ 2563 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์