2020 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ผ่านเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณปี 2563 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์