2020 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า OTOP สู่ตลาดสากล โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์