2015 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3